GIẢI PHÁP MẠNG

Giải pháp mạng và các giải pháp của thiết bị định tuyến, cân bằng tải Router Mikrotik, RB750, RB2011, RB3011, RB4011, RB1100, CCR1009, CCR1016, CCR1036. Switch Mikrotik, Wifi Mikrotik, module quang SFP Mikrotik, Module Mikrotik SFP+, module Mikrotik QSFP chính hãng